2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl)

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van de taekwondo vereniging Abdel-kwan Rotterdam, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24421962. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
2.
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wilt worden van de vereniging;
(b) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(c) wilt deelnemen aan door de vereniging georganiseerde competitie, jeugdactiviteiten, evenementen, en toernooien;
(d) de website (www.abdelkwan.nl) bezoekt;
(e) wilt deelnemen aan competitie, evenementen, toernooien, vermelden wij de gegevens in speelschema’s;
(f) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht;
(b) lidmaatschapsnummer wat wordt verstrekt door de Taekwondo bond Nederland na inschrijving lidmaatschap van de vereniging;
(c) uw bankrekeningnummer voor de financiële administratie t.b.v. verzenden contributienota en incasseren contributiegelden;
(d) uw voorkeur omtrent betaling van contributie (machtigingsformulier);
(e) de met u gemaakte afspraken over het door u gekozen lidmaatschap en/of afspraken die met u zijn gemaakt inzake uw lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) registratie voor deelname aan competitie, toernooien, examens, activiteiten, lessen;
(c) nieuwsbrieven te verzenden;
(d) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(e) dienstverlening te verbeteren;
(f) de website te optimaliseren.

2. INFORMATIE, INZAGE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

2.2 U kunt contact opnemen met Bestuur via Info@abdelkwan.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door sponsors.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Deze derden (zogenaam verwerkers) werken op grond van een
– indien daartoe noodzakelijk – een met ons afgesloten verwerkersovereenkomst.

4.2 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) leveranciers;
(b) Taekwondo bond Nederland;
(c) Rotterdam sportsupport;
(d) Sponsor;
(e) Incassobureau;
(f) gelieerde organisaties.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Voor vragen u terecht via info@abdelkwan.nl

Sponsors

Video's

Copyright 2023 | abdel-kwan.nl